සදහම් අසපුව IVR සේවාව


පාරිභෝගිකයින්ට දීගල පියදස්සී හිමියන්ගේ බෞද්ධාගමික ආශිර්වාද සහ සෙත් කවි IVR ඔස්සේ ඇසිය හැක

සක්‍රිය කිරීම

මෙම සේවාව සක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද?

933 අමතා ලබාදෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න

මෙම සේවාව අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද?

933 අමතා ලබාදෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න

ගාස්තු

දිනපතා රු.2.40 ක් සහ බදු