சதஹாம் அசபுவ IVR


இந்த  சேவைக்கு பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்கள் IVR மூலம் தீகல பியதஸ்ஸி தேரோவின் மத ஆசீர்வாதங்களை செவிமடுக்கலாம்.

Activation

இந்தச் சேவையை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது?

933 க்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள்

இந்தச் சேவையை எவ்வாறு துண்டிப்பது?

933 க்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள்

Charges

தினசரி ரூ.2.40 மற்றும் வரி