நன  சயுற IVR


இந்த நன சயுற சேவையானது வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளூர் மற்றும் தொழில்முறை தேர்வுகள் தொடர்பான உள்ளடக்கத்தை கேட்க அனுமதிக்கிறது.

Activation

இந்தச் சேவையை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது?

6434 க்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி பதிவு ஊடாக வழங்கப்படும்  அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள்

இந்தச் சேவையை எவ்வாறு துண்டிப்பது?

6434 க்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி பதிவு ஊடாக வழங்கப்படும்  அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள்

Charges

மாதம் ரூ. 36 மற்றும் வரிகள்