பிளே அண்ட் வின் IVR


Play and Win IVR விளையாட்டு மற்றும் பிற seasonal விளையாட்டுகளுடன் IVR Game.

கட்டணம்

நிமிடத்திற்கு ரூ.6 + வரிகள்.

செயல்படுத்துதல்

  • 353 டயல் செய்து பதிவைப் தொடரவும்