முற்கொடுப்பனவு

The 1 FOR 1 Plan

ரூ. 2.00


  • Call Rate Rs. 2.00 +tax & SMS Rate Rs.0.20 +tax

  • FREE 1MB Data for 1 Minute Call

  • Per second charging & flat rate to any network

மேலும் அறிக

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

The 1 FOR 1 Plan

ரூ. 2.00


  • Call Rate Rs. 2.00 +tax & SMS Rate Rs.0.20 +tax

  • FREE 1MB Data for 1 Minute Call

  • Per second charging & flat rate to any network

மேலும் அறிக

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

Get prepaid addons

Enhance your mobile experience with Dialog's versatile add-ons for extra convenience
LEARN MORE