நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

1. வரைவிலக்கணங்கள் மற்றும் பொருள்கோடல்கள்

சூழ்நிலைகள் வேறுவகையில் வேண்டாதவரை, பின்வரும் சொற்கள் முறையாக அவற்றுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பின்வரும் கருத்துக்களைக் கொண்டிருக்கும்,

1. “உடன்படிக்கை” - டயலொக் ப்ரோட்பேண்ட் நெட்வேர்க் மற்றும் வாடிக்கையாளருக்கிடையில் நிறைவேற்றப்படுகின்ற உடன்படிக்கை, டயலொக் ஹோம் ப்ரோட்பேண்ட் பியொன்ட் கெனக்டிவிடி ஒப்பந்தப் படிவம் உட்பட மற்றும் டயலொக் ப்ரோட்பேண்ட் நெட்வேர்க் மற்றும் வாடிக்கையாளருக்கிடையில் கைச்சாத்திடப்படுகின்ற அதற்கானஎவையேனும் பின்தொடர் திருத்தங்கள் எனப் பொருள்படும் என்தோடு ஏதேனும் முன்னைய உடன்படிக்கை, புரிந்துணர்வு, விடயப்பொருள் தொடர்பாக எழுத்து மூல அல்லது வாய்மொழிமூல பிரதிநிதித்துவங்கள். என்பவற்றை இந்த உடன்படிக்கை மேலோங்கி நிற்கும்.

2. “நாள்” -என்பது பஞ்சாங்க நாள் எனப் பொருள்படும்

3. “டீபீஎன்” (DBN) - என்பது இலங்கை சட்டங்களின் கீழ் உரிய முறையில் கூட்டிணைப்புச் செய்யப்பட்டதும் மற்றும் பீவீ 261 என்ற பதிவிலக்கத்தைக் கொண்டதும் மற்றும் இல.475, யூனியன் பிளேஸ், கொம்பு 02 என்ற முகவரியில் அதன் பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலகத்தையும் கொண்ட ஒரு கம்பனியான டயலொக் ப்ரோட்பேண்ட் நெட்வேர்க்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டட் எனப் பொருள்படும்.

4. “நிறுவுதல்” - என்பது குறிப்பிட்ட இடத்தில் சொலுஷன் கருவியை முழுமையாக பொருத்துதல் எனப்படும்.

5. “தரப்பினர்” - என்பது தனிப்பட்ட முறையில் ஒன்றில் டீபீஎன் அல்லது வாடிக்கையாளர் என பொருள்படும்.

6. “தரப்பினர்கள்” - கூட்டாக டீபீஎன் மற்றும் வாடிக்கையாளர் எனப் பொருள்படும்.

7. “சொலுஷன்” - என்பது டலொக் இல் குறிப்பிடப்பட்ட சொலுஷன் கருவி எனப் பொருள்படும். ஹோம் ப்ரோட்பேண்ட் பியொன்ட் கெனெக்டிவிடி ஒப்பந்த படிவம், அது இந்த உடன்படிக்கையின் கீழ் தரப்பட்ட வன்பொருள் மற்றும்/அல்லது மென்பொருள் என்பவற்றை உள்ளடக்கும்.

8. “சேவை/கள்” - என்பது சொலுஷன் கருவியின் விநியோகம், நிறுவுதல், ஒருமைப்பாடு, சோதனை மற்றும் அதிகாரமளித்தல், பராமரித்தல் மற்றும் சொலுஷன் கருவி தொடர்பில் பயிற்சியளித்தல்.

9. “இடம்” - என்பது வன்பொருள் மற்றும்/அல்லது மென்பொருள் மற்றும்/அல்லது சொலுஷன் கருவி பொருத்தப்படக் கூடிய அமைவிடம்/ வாடிக்கையாளர் வளவு என்பதாகும்.

10. “வேலை நாள்” - என்பது இலங்கையில் எவையேனும் பொது அல்லது வர்த்தக விடுமுறைகள் தவிர்ந்த திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையான நாட்கள் என்பதாகும்.

11. “வருடம்” - என்பது ஒரு பஞ்சாங்க வருடம் என்பதாகும்.

1.1 சூழ்நிலைகள் வேண்டுகின்றவிடத்து ஒருமைக் கருத்தைக் குறிக்கின்ற சொல் பன்மைக் கருத்தையும் அதேபோன்று பன்மை கருத்தைக் குறிக்கின்ற சொல் ஒருமைக் கருத்தையும் குறிக்கும்.

1.2 இந்த நிபந்தனைகளின் தலைப்பு குறிப்பீட்டு வசதிக்காக மாத்திரமாகும் என்பதோடு இந்த உடன்படிக்கையின் ஒரு பகுதியாக கருதப்பட முடியாது அல்லது அதன் பொருள்கோடலை அல்லது உருவாக்கத்தை எந்த வகையிலும் மாற்றுவதாகக் கருதப்பட மாட்டாது.

1.3 டயலொக் ஹோம் ப்ரோட்பேண்ட் பியொன்ட் கெனெக்டிவிடி ஒப்பந்தப் படிவம் இதன் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதியாக அமையும்.

2. உடன்படிக்கையின் விடயப்பரப்பு

2.1 சொல்லப்பட்ட இடத்தில் சொலுஷன் கருவியின் விநியோகம், நிறுவல், ஒருமைப்பாடு, சோதனை மற்றும் ஆரம்பித்தல், பராமரித்தல் மற்றும் சொலுஷன் கருவி தொடர்பில் பயிற்சியளித்தல் இந்த உடன்படிக்கையின் விடயப்பரப்புக்கு உட்பட்டதாகும்.

2.2 வாடிக்கையாளருக்கு முன்னறிவித்தல் வழங்கி காலத்துக்கு காலம் சேவைகளின் நியதிகளை டீபீஎன் திருத்தும். அத்தகைய திருத்தங்களுக்கு வாடிக்கையாளர் உடன்படாத சந்தர்ப்பத்தில், இந்த உடன்படிக்கையின் நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் என்பவற்றுக்கு அமைவாக, இந்த உடன்படிக்கையிலிருந்து மற்றும் இந்த உடன்படிக்கையில் நன்கு விபரிக்கப்பட்ட சேவைகளிலிருந்து வெளியேறலாம்/ உடன்படிக்கையை முடியுறுத்தலாம்.

2.3 டயலொக் ஹோம் ப்ரோட்பேண்ட் பியொன்ட் கெனெக்டிவிடி ஒப்பந்தப் படிவத்தில் உள்ள ஆங்கில, சிங்கள மற்றும் தமிழ் வாசகங்களுக்கிடையில் ஏதேனும் முரண்பாடு எழுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஆங்கில மொழியில் உள்ள வாசகம் மேலோங்கி நிற்கும்.

3. காலம்

இந்த உடன்படிக்கை வாடிக்கையாளரால் முழுமையாக பணம் செலுத்தப்பட்ட நாளிலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் என்பதோடு இந்த உடன்படிக்கையில் நன்கு விபரிக்கப்பட்டவாறு தரப்பினர்களால் இந்த உடன்படிகையை முடிவுறுத்தாத வரை, அத்தகைய திகதியிலிருந்து ஆரம்பித்து இரண்டு (02) வருடங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்.

4. வாடிக்கையாளரின் கடப்பாடுகள்

வாடிக்கையாளர் பின்வரும் விடயங்களை செய்ய வேண்டும்,

4.1 தொடர்புடைய உபகரணங்கள் மற்றும் தேவையான ஏற்பாடுளை செய்வதிலிருந்து சொலுஷன் உபகரணத்துக்கு உரிய முறையில் காப்பிடப்பட்ட வயர் வழிகள் உள்ளடங்குகின்ற சொலுஷன் கருவியை நிறுவுவதற்கு டீபீஎன் மற்றும் அதன் பங்காளிகளுக்கு இடத்தை அனுமதித்தல் மற்றும் ஒதுக்குதல்.

4.2 சொலுஷன் கருவிக்கு தேவையான சாதனங்களை நிறுவுவதற்கு தேவையான எண்ணிக்கையிலான மின் விநியோகிப்பான்கள் மற்றும் மின் பொருத்துதல்களை வழங்குதல்,

4.3. சொலுஷன் கருவியின் பயன்பாட்டு காலத்தின்போது டயலொக் ப்ரோட்பேண்ட் கெனெக்டிவிடி அல்லது 4 ஜி எல்டிஇ (4G LTE) இணைப்பைப் பெற்று பராமரித்தல்;

4.4. நிறுவுதலைத் தொடர்ந்து மற்றும் சொலுஷன் சோதனையை மேற்கொள்கின்றபோது தளத்தில் நிறுவப்பட்ட சொலுஷன் கருவியை ஏற்றுக் கொண்டு, தேவைப்பட்டால் பயனாளர் ஏற்பு படிவத்தில் (UAT) கையொப்பமிடுதல்,

4.5. சொலுஷன் கருவியின் நிறுவலின் மூன்று (03) நாட்களுக்குள் சொலுஷன் கருவியின் நிறுவுதல் தொடர்பான ஏதேனும் கரிசனை இருந்தால் டீபீஎன் நிறுவத்திற்கு தெரிவித்தல்;

4.6. சொலுஷன் மற்றும் சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு முழுப் பொறுப்பாக வேண்டும் என்பதோடு மேலும் இங்கு நன்கு தரப்பட்ட வழங்கப்பட்ட சேவைகளின் நியதிகளைக் கடைப்பிடித்தல்,

4.7. சொலுஷன் கருவியின் உள்நுழைவு பயனர் பெயர்கள் மற்றும் கடவுச்சொற்களின் இரகசியத்தன்மைக்கு முழுமையாக பொறுப்பாக வேண்டும்;

5. டீபீஎன் நிறுவனத்தின் கடப்பாடுகள்

டீபீஎன் நிறுவனம் பின்வருமாறு செயற்பட வேண்டும்,

5.1 டீபீஎன் நிறுவனத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட தரநியமங்களுக்கு ஏற்ப சொல்லப்பட்ட இடத்தில் சொலுஷன் கருவி தொடர்பான சேவைகளை வழங்குதல்;

5.2 இந்த ஒப்பந்தத்தின் தேவைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப நிறுவுதல் பணி பூர்த்தியடைந்ததுடன் வாடிக்கையாளரின் திருப்திக்கு ஏற்ப நிறுவுதல் சம்பந்தப்பட்ட விவரக்குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதி செய்தல்;

5.3 சொல்லப்பட்ட சொலுஷன் கருவி மற்றும் ஏனைய தொடர்புடைய உபகரணங்களை நிறுவும் போது அந்த தளத்திற்கு எந்த சேதத்தையும் ஏற்படுத்தக் கூடாது;

6. கொப்பனவுகள்

6.1 சொலுஷன் கருவியின் விநியோகத்துக்கு முன்னர் வாடிக்கையாளரால் சொலுஷன் கருவியின் (வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் சேவை) கிரயத்தை முழுமையாகச் செலுத்த வேண்டும். டீபீஎன் நிறுவனத்தால் வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு விசேட ஊக்குவிப்பு அறிவிக்கப்படாத வரை, சொலுஷன் கருவிக்காக கொடுப்பனவுத் திட்டங்கள் எதுவும் இருக்கமாட்டாது என வாடிக்கையாளர் உடன்படுகின்றார் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்.

6.2 சேவைகள் தொடர்பிலான எவையேனும் வரிகளின் கொடுப்பனவுகளுக்கு வாடிக்கையாளர் பொறுப்பாக வேண்டும் என்பதோடு வரிகளின் ஏதேனும் குறைப்பு இல்லாமல் வாடிக்கையாளர் டயலொக் நிறுவனத்திற்கு செலுத்த வேண்டும்.

6.3 கருவியை நிறுவுதலுக்கு ஏதேனும் கடினமான துளையிடுதல் (கொங்க்ரீட் தூண்கள், ஓடுகள் பதிக்கப்பட்ட தரைகள்) அல்லது நிலத்தை அகழ்தல் தேவைப்பட்டால் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து ஒரு மேலதிக் கட்டணம் அறவிடப்படும்.

6.4 சொலுஷன் கருவியை நிறுவிய பின்னர், ஏதேனும் காரணத்துக்காக எவையேனும் காசு மீள்-கொடுப்பனவுகளை டீபீஎன் நிறுவனம் மேற்கொள்ளமாட்டது.

7. உத்தரவாதம்

7.1 சொலுஷன் கருவி இரண்டு (02) வருட கால உத்தரவாத்திற்கு உட்பட்டது.

7.2 சொலுஷன் கருவியின் கிடைப்பனவைப் பொறுத்து கருவியை பதிலீடு செய்வதில் டீபீஎன் மற்றும் அதன் சேவைப் பங்காளர்கள் அவர்களின் சுய தீர்மானத்தை தக்கவைத்துக் கொள்கின்றனர்.

7.3 மென்பொருள் குறைபாடுகள் மற்றும்/அல்லது சொலுஷன் கருவியின் அமைப்பை சீர்செய்தலுக்காக வாடிக்கையாளரினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற வேண்டுகோள் ஒன்றின் மூலம் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில், மேலே சொல்லப்பட்ட உத்தரவாதத்துக்கு உட்படமாட்டாது என்பதோடு அத்தகைய சேவைகளுக்காக வாடிக்கையாளரிடமிருந்து தனியாக கட்டணம் அறிவிடப்படும்.

7.4 ஏதேனும் தரவு இழப்புக்காக மற்றும்/அல்லது ஏதேனும் தரவை மீட்பதற்கு தவறுகைக்காக மேலே உட்பிரிவு 7.3 வெளிப்படையாக டீபீஎன் சார்பில் எவ்வித பொறுப்பும் தவிர்ந்ததாக இருக்கும்.

7.5 பொருத்தமற்ற மின் விநியோகத்துடன் சொலுஷன் கருவியின் ஏதேனும் உதிரிப்பாகத்தை இணைத்தல்/இணைக்கப்பட்டிருத்தல், தவறாகப் பயன்படுத்தல், உதாசீனம், விபத்து, மின்னல், மின்னழுத்த வேறுபாடுகள் காரணமாக சேதம் ஏற்படுதல், அங்கீகரிக்கப்படாத மாற்றங்களுக்கு உட்படுதல் மற்றும்/அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத ஆட்களினால் திருத்துதல், உத்தரவாத இலச்சினையை அகற்றுதல் அல்லது உத்தரவாத சான்றிதழின் மாற்றம், கடல் நீர் தெளிப்பினால் பாதிக்கப்படுதல், விலங்குகள் அல்லது பூச்சிகள் அல்லது கடவுளின் செயல்களால் சொலுஷன் கருவி அல்லது அதன் ஏதேனும் பகுதிக்கு சேதம் ஏற்பட்டால் இந்த உத்தரவாதம் உடனடியாக வெற்றும் வரிதானதாக மாறிவிடும்.

7.6 மென்பொருள், காணொளி அல்லது கேள்ஒலி, கோவை வடிவமைப்புக்கள் வாசிக்கப்பட முடியாமல் அல்லது நிறுவப்பட முடியாமல் இருந்தால் அது ஒரு குறைபாடாகக் கருதப்பட முடியாது என்பதோடு சொலுஷன் கருவியில் ஒரு விருப்பத்தெரிவாக பதியப்படாத வரை, உத்தரவாதத்துக்கு உட்படுத்தப்படமாட்டது. வாடிக்கையளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மென்பொருளின் தரத்துக்காக டீபீஎன் பொறுப்பாக மாட்டாது.

7.7 வைரஸ் தாக்குதல்கள், ஒற்றுமென்பொருள் (spyware) மூன்றாந்தரப்பினர் மென்பொருள் காரணமாக தரவு இழப்புக்கள், வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் குறைபாட்டை இந்த உத்தரவாதம் உட்படுத்தமாட்டாது என தரப்பினர்கள் உடன்படுகின்றனர் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர்.

7.8 மின்களங்கள், உயர்த்திகள்/பிடிப்பான்கள் (Jacks/sockets) மின் இணைப்பிகள், தங்குதடையற்ற மின் விநியோகிப்பான்கள், சுட்டி மற்றும் விசைப்பலகை போன்ற வாடிக்கையாளர் நிறுவுகின்ற பொருட்களுக்கு இந்த உத்தரவாதம் ஏற்புடையதாக மாட்டாது என தரப்பினர்கள் உடன்படுகின்றனர் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர்.

7.9 மின்னல், ஏதேனும் ஏனைய இயற்கை அழிவு, மின் ஏற்ற இறக்கங்கள், அங்கீகரிக்கப்படாத சேவைகளின் பயன்பாடு அல்லது முறைகேடு என்பவற்றினால் உபகரணத்தில் ஏற்படுகின்ற குறைபாடுகளுக்கு இந்த உத்தரவாதம் ஏற்புடையதாக மாட்டாது என தரப்பினர்கள் உடன்படுகின்றனர் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர்.

8. முடிவுறுத்தல்

8.1 இந்த உடன்படிக்கையின் எவையேனும் ஏற்பாடுகளை வாடிக்கையாளர் மீறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மற்றும் அது தொடர்பில் எழுத்து மூல அறிவித்தலொன்று கிடைக்கப் பெற்று அறுபது (60) நாட்களுக்குள் அத்தகைய மீறுகையை சீர்செய்யாவிட்டல், முடிவுறுத்தல் நேரத்தில் ஏற்கனவே அடைந்திருக்கின்ற கடப்பாடுகள், உரிமைக்கோரிக்கைகள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் என்பவற்றுக்கு பங்கமில்லாமலும் மற்றும் அவற்றுக்கு அமைவாகவும் வாடிக்கையாளருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்தல் வழங்குவதன் மூலம் டீபீஎன் நிறுவனம் இந்த உன்படிக்கையை முடிவுறுத்தலாம்.

8.2 பின்வரும் எவையேனும் சூழ்நிலைகள் நிகழ்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில், இந்த உடன்படிக்கையின் எவையேனும் ஏனைய உரிமைகளுக்கு பங்கமில்லாமல், டீபீஎன் நிறுவனம் இந்த உடன்படிக்கையை உடனடியாக முடிவுறுத்தலாம்,

அ) வாடிக்கையாளர் கடன் தீர்க்க முடியாதவராக அல்லது தன்னார்வ ஒடுக்கத்துக்கு அல்லது கட்டாய ஒழித்துக்கட்டுதலுக்கு உட்படுதல் அல்லது ஒடுக்குதலுக்காக ஒரு செயற்பாடான தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்றல் அல்லது வாடிக்கையாளரின் வழங்குநர்களுடன் ஒரு ஏற்பாட்டை அல்லது இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்தல், அல்லது கடன் பத்திரம் வைத்திருப்பவர்கள் சார்பில் அல்லது வேறுமுறையில் எவரேனும் பெறுநர் நியமிக்கப்படுதல்.

8.3 வாடிக்கையாளருக்கு முப்பது (30) நாட்கள் முன் எழுத்து மூல அறிவித்தல் வழங்கி எந்த நேரத்திலும் டீபீஎன் நிறுவனம் அதன் சுய தீர்மானத்தின்படி இந்த உடன்படிக்கையை முடிவுறுத்தலாம்.

9. பொறுப்பின் வரையறை

9.1 இதன் கீழ் சொலுஷன் கருவியின் ஏற்பாட்டின் விளைவாக அல்லது சொலுஷன் கருவியின் பயன்பாட்டின் விளைவாக, ஏதேனும் காரணத்திற்காக சொலுஷன் கருவியின் இடைநிறுத்தம் அல்லது இந்த உடன்படிக்கையின் முடிவுறுத்தல் அல்லது இதன் கீழ் டீபீஎன் நிறுவனத்தின் ஏதேனும் உரிமையை பிரயோகித்தலின் விளைவாக, அத்தகைய இழப்பு அல்லது சேதத்தின் சாத்தியப்பாட்டை டீபீஎன் நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தாலும் வாடிக்கையாளருக்கு ஏற்படுகின்ற வியாபார இழப்பு, வருமான இழப்பு, விளைவாந்தன்மை அல்லது இடைநேர் இழப்பு அல்லது ஏதேனும் ஏனைய இழப்புக்காக டீபீஎன் பொறுப்பாக மாட்டாது.

9.2 இந்த உடன்படிக்கையில் வெளிப்படையாகத் தரப்பட்ட விடயங்கள் தவிர, இந்த உடன்படிக்கையின் கீழ் விநியோகிக்கப்படுகின்ற சொலுஷன் கருவி, எவையேனும் துணைக் கருவிகள், உதிரிப்பாகங்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான உறுதிப்பாடுகள், உத்தரவாதங்கள் அல்லது பிரதிநிதித்துவங்களை டீபீஎன் நிறுவனம் வழங்குவதில்லை.

10. நட்டஉத்தரவாதம்

10.1 சொலுஷன் கருவியின் ஏற்பாடு மற்றும்/அல்லது இதன் கீழான சேவைகளில் வாடிக்கையாளர் அவரின் ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்கள், வருகை தருவோர்கள் அல்லது எவரேனும் மூன்றாம் தரப்பினர்களின் உதாசீனம், வேண்டுமென்றே செய்கின்ற செயல் அல்லது நிறைவேற்றப்படாத செயல்களிலிருந்து எழுகின்ற எவையேனும் மற்றும் சகல மூன்றாம் தரப்பினர் உரிமைக்கோரிக்கைகளுக்கு எதிராக வாடிக்கையாளர் டீபீஎன் நிறுவனத்தைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் தீங்கின்றி வைப்பதற்கும் மற்றும் நட்ட உத்தரவாதமளிக்கவும் வேண்டும் என்பதோடு ஏதேனும் அத்தகைய உரிமைக் கோரிக்கையில் வழக்காடலுக்கான செலவீனங்கள் உட்பட ஆனால் அவற்றுக்கு மாத்திரம் வரையறுக்கப்படாத சகல செலவினங்களையும் வாடிக்கையாளர் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

10.2 இந்த உட்பிரிவு இந்த உடன்படிக்கையின் முன்னரே முடிவுறுத்தலை அல்லது முன்னரே காலாவதியாவதைத் தக்கவைக்கும்.

11. புலமைச்சொத்து உரிமைகள்

11.1 இந்த உடன்படிக்கையில் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் சொலுஷன் கருவி மற்றும்/அல்லது சேவைகள் தொடர்பில் புலமைச்சொத்தின் உரிமையார் வாடிக்கையாளராக மாட்டார். இந்த உடன்படிக்கையில் எந்த இடத்திலும் சொலுஷன் கருவியின் மற்றும்/அல்லது சேவைகள் ஏதேனும் புலமைச் சொத்து உரிமைகளை வாடிக்கையாளருக்கு சாட்டுதல் செய்யப்படுவதில்லை.

11.2 டீபீஎன் நிறுவனத்தின் வர்த்தக குறியீடுகள் சேவைக் குறியீடுகள் மற்று/அல்லது ஏனைய குறியீடுகளை அல்லது அதன் உற்பத்திகளை அல்லது சேவைகளை அல்லது ஏனையவர்களின் அல்லது அவர்களின் உற்பத்திகளை அல்லது சேவைகளை தவறான முறையில் ஏனையவர்களுக்கு அபகீர்த்தியை ஏற்படுத்துகின்ற முறையில் வாடிக்கையாளர் பயன்படுத்தக் கூடாது. ஏதேனும் முறையில் அத்தகைய வர்த்தகக் குறியீடு, சேவைக் குறியீடு மற்றும்/அல்லது ஏனைய அடையாளங்களின் பெறுமதிகளைக் குறைக்கின்ற ஏதேனும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதிலிருந்து வாடிக்கையாளர் தவிர்ந்திருக்க வேண்டும்.

12. இரகசியத்தன்மை

12.1 (இதனகத்துப் பின்னர் “இரகசியத் தகவல்கள்” எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படுகின்ற) இந்த உடன்படிக்கையின் கீழ் அல்லது இந்த உடன்படிக்கையின் செயலாற்றுகை தொடர்பில் எவரேனும் மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து அல்லது மூன்றாம் தரப்பினர் கரிசனை கொள்கின்ற (ஒன்றில் நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக) இந்த உடன்படிக்கையினால் அடையப்பெற்ற ஏதேனும் வகை சகல வர்த்தக மற்றும் தொழிநுட்ப தகவல்களின் இந்த உடன்படிக்கையின் ஒவ்வொரு தரப்பினரும் கண்டிப்பான இரகசியத்தைப் பேணுவதற்கு சிறந்த முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதோடு அதன் கண்டிப்பான இரகசியத்தை பேணுவதற்கு வாடிக்கையாளரின் ஊழியர்கள் மற்றும் முகவர்கள் கட்டுப்படவும் வேண்டும்.

12.2 மேலே சொல்லப்பட்ட இரகசியத் தகவல்களின் விடயப்பரப்புக்குள் இருந்து பின்வரும் தகவல்கள் தவிர்க்கப்படும்.

அ) தகவல்கள் வெளிப்பத்தப்படுகின்ற நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு பொதுவாக இருக்கக் கூடியதாக இருத்தல்

ஆ) தகவல்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர், தகவல்களைப் பெறுகின்ற தரப்பினரின் தவறின்மை காரணமாக பொது மக்களுக்கு பொதுவாக இருக்கின்ற தகவல்கள்.

இ) சட்டத்தினால் வேண்டப்பட்டால் கரிசனையுடைய தரப்பினரால் வெளிப்படுத்துவதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்ற தகவல்கள்.

12.3 இந்த உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்ட ஏற்பாடுகள் இந்த உடன்படிக்கையின் காலாவதி அல்லது விரைவாகத் தீர்மானித்தல் ஏதேனும் எவ்வாறு இருந்தபோதிலும், வரையறுக்கப்படாத காலம் ஒன்றுக்காக அமுலில் இருக்கும்.

13. பகிரங்கப்படுத்தல்

டீபீஎன் நிறுவனத்தின் முன் எழுத்து மூல சம்மதமில்லாமல் இந்த உடன்படிக்கையின் உள்ளடக்கங்கள் அல்லது அதில் உள்ளடக்கப்பட்ட பரிமாற்றல்கள் தொடர்பில் ஏதேனும் ஊடக வெளியீடு அல்லது பகிரங்க கூற்று அல்லது வெளிப்படுத்தலை வாடிக்கையாளர் மேற்கொள்ளக் கூடாது அல்லது அவ்வாறு மேற்கொள்வதற்கு அனுமதிக்கவோ அல்லது அங்கீகரிக்கவோ கூடாது என்பதோடு அத்தகைய சம்மதத்தை நியாயமற்ற முறையில் வைத்திருக்கவும் கூடாது.

14. நிருவகிக்கின்ற சட்டம்

இந்த உடன்படிக்கை இலங்கைச் சட்டங்களினால் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும் என்பதோடு அத்தகைய சட்டங்களுக்கு ஏற்ப வரைவிலக்கணப்படுத்தப்படும்.

15. பிணக்குத் தீர்த்தல்

இந்த உடன்படிக்கை தொடர்பில் அல்லது அதன் ஏதேனும் ஏற்பாடு தொடர்பில் கரிசனையுடைய தரப்பினர்களுக்கிடையில் ஏதேனும் பிணக்கு அல்லது வேறுபாடு எழுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில், அதனை சுமுகமாகத் தீர்த்துக் கொள்வதற்கான சகல சிறப்பான முயற்சிகளையும் இதன் தரப்பினர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். இங்கு குறிப்பிட்டவாறு ஏதேனும் பிணக்கை அல்லது வேறுபாட்டை இதன் தரப்பினர்களுக்கிடையே சுமுகமாகத் தீர்த்துக்கொள்ள முடியாவிட்டால், முப்பது (30) நாட்களுக்குப் பிந்தாமல் வழக்காடல் மூலம் இலங்கையில் உள்ள தகைமையுடைய நீதிமன்றங்களின் நியாயாதிக்கத்திற்கு சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

16. அறிவித்தல்கள்

ஒரு தரப்பினரால் மற்றத் தரப்பினருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய இந்த உடன்படிக்கையால் வேண்டப்படுகின்ற அல்லது அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற ஏதேனும் அறிவித்தல் அல்லது ஏனைய தகவல்கள் உரிய ஏற்றுக்கொள்தல் மூலம் நேரடியாக அல்லது பதிவுத்தபால், தொலைநகல் பரிமாற்றல் அல்லது தொலைத் தொடர்பின் நிகரான முறைகளில் ஒரு தரப்பினரால் மற்றத் தரப்பினருக்கு பின்வருமாறு அனுப்பப்படலாம்,

இந்த நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் கீழ் டீபீஎன் நிறுவனத்திற்கு வாடிக்கையாளரினால் வழங்கப்படுகின்ற ஏதேனும் அறிவித்தல் எழுத்து மூலம் இருக்க வேண்டும் என்பதோடு காலத்துக்கு காலம் மாற்றக் கூடியதும் மற்றும் அறிவிக்கப்படக் கூடியதுமான பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

தகவல் தொலைத்தொடர்பு தொழிநுட்ப வியாபார தலைவர்
டயலொக் ப்ரோட்பேண்ட் நெட்வர்க்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் (பீவீ 261)
475, யூனியன் பிளேஸ்,
கொழும்பு 02,
இலங்கை

17. இலஞ்சம் எதிர்ப்பு, ஊழல் எதிர்ப்பு, வலைப்பின்னல் அணுகுதல் உட்பிரிவுகள், தகவல் பாதுகாப்பு மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு

https://www.dialog.lk/legal இணையத்தளத்தில் அல்லது காலத்துக்காலம் வாடிக்கையாளரினால் தீர்மானிக்கப்படுகின்ற ஏதேனும் ஏனைய இடத்தில் அமைந்துள்ள இலஞ்சம் எதிர்ப்பு, ஊழல் எதிர்ப்பு, வலைப்பின்னல் அணுகுதல் உட்பிரிவுகள், தகவல் பாதுகாப்பு மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு என்பவற்றை கம்பனி பின்பற்ற வேண்டும்.

18. கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்கள்

ஒவ்வொரு தரப்பினரின் நியாயமான கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பால் குறைபாடு அல்லது உதாசீனம் இல்லாமல் ஏதேனும் காரணம் அல்லது காரணங்களிலிருந்து முழுமையாக அல்லது பகுதியளவில் அத்தகைய தவறுகை அல்லது தாமதம் ஏற்பட்டால் இந்த உடன்படிக்கையின் ஏதேனும் நியதி, கடப்பாடு அல்லது நிபந்தனையின் செயலாற்றுகை, பின்பற்றுகை அல்லது நிறைவேற்றுகையில் ஏற்படுகின்ற தவறுகை அல்லது தாமதத்தினால் ஏற்படுகின்ற இழப்புக்காக எந்தத் தரப்பினரும் பொறுப்பாக மாட்டார்.

19. உறவுமுறை

இந்த உடன்படிக்கையைத் தொடர்ந்து தரப்பினர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஏதேனும் நடவடிக்கை டீபீஎன் மற்றும் வாடிக்கையாளரை ஒரு பங்காளராக, இணைக்கப்பட்ட நிறுவனமாக, ஒரு அமைப்பாக அல்லது மற்றவரின் ஏனைய இணைந்த நிறுவனமாக் கருதுவதற்கு இந்த உடன்படிக்கையில் எதுவும் உள்ளடக்கப்படவில்லை என்பதோடு இந்த உடன்படிக்கயைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்கின்ற ஏதேனும் செயல் அவ்வாறு கருதப்படவோ மாட்டாது என்பதோடு ஆட்புள எல்லைக்குள் அல்லது அதற்கு வெளியே ஏதேனும் நோக்கங்களுக்காக ஒவ்வொரு தரப்பினரும் மற்றத் தரப்பினரின் முகவராக நியமிக்கப்பட மாட்டார். ஏதேனும் முறையில் அல்லது ஏதேனும் நோக்கத்துக்காக மற்றத் தரப்பினருக்கதிராக ஏதேனும் பொறுப்பை உருவாக்குவதற்கு அல்லது மற்றத் தரப்பினரின் பெயரைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் அல்லது தத்துவம் இரு தரப்பினருக்கு இல்லை. இந்த உடன்படிக்கையின் கீழ் உற்பத்தியாளரின் வகிபாகம் ஒரு சுயாதீன ஒப்பந்தக்காரர் என்ற முறையில் அல்லாது வேறுகையில் இருக்கமாட்டாது என விசேடமாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

20. சாட்டுதல்

இந்த உடன்படிக்கையின் மற்றத் தரப்பினரின் முன் எழுத்து மூல சம்மதமில்லாமல் இந்த உடன்படிக்கையின் ஏற்பாடுகளை அல்லது அதன் உரிமைகள், கடமைகள் மற்றும்/அல்லது பொறுப்புக்களை எந்தத் தரப்பினரும் சாட்டுதல் செய்யக் கூடாது.

21. முழுமையான உடன்படிக்கை

தரப்பினர்களுக்கு இடையிலான முழுமையான உடன்படிக்கையை இந்த உடன்படிக்கை பதிவு செய்கின்றது என்பதோடு உடன்படிக்கையின் விடயத்தை கரிசனை கொள்கின்ற போது ஏதேனும் முன்னைய உடன்படிக்கையை மேலோங்கச் செய்கின்றது. இந்த உடன்படிக்கையின் நியதிகளுக்கான ஒரு மாற்றம்/ திருத்தம் ஒவ்வொரு தரப்பினரால் எழுத்து மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு கையொப்பமிடப்பட்டால் மாத்திரம் செல்லுபடியாகும்.